Trang chủ

Giới thiệu

Khuyến mãi

Dự án

Liên hệ

   SẢN PHẨM - THƯƠNG HIỆU
TRANG WEB ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT & CHỈNH SỬA. MONG QUÝ KHÁCH HÀNG THÔNG CẢM !
Sản phẩm : 0
Số lượng :
Thành tiền : 0 vnđ
Xem giỏ hàng  |  Xóa giỏ hàng
 

Chọn xem sản phẩm:  
Nhập từ khóa:

Máy nước nóng mặt trời - KAA

 


- Máy nước nóng mặt trời - KAA

7,800,000 VND

Đặt mua

Thông tin chi tiết:

 DOØNG SAÛN PHAÅM KAA :

Boàn chöùa nöôùc ñöôïc laøm baèng INOX khoâng ræ 304 ( SUS 304 2B ) giöõ veä sinh thöïc phaåm cho nguoàn nöôùc .Voû bình baûo oân ñöôïc laøm baèng PVDF – Laø vaät lieäu ñöôïc söû duïng nhieàu trong ngaønh coâng nghieäp haøng khoâng ,sieâu beàn , khoâng ræ ,raát cöùng ,nheï , ñoä beàn treân 30 naêm .Ñaëc bieät raát phuø hôïp cho caùc vuøng coù moâi tröôøng bieån vaø möa acid , coù khaû naêng khaùng hoaù chaát , ñoä beàn maøu cao...Daøn giaù ñôõ ñöôïc laøm baèng hôïp kim nhoâm sieâu cöùng – loaïi ñaëc bieät duøng cho ngoaøi trôøi . Doøng saûn phaåm ñang ñöôïc xuaát khaåu qua thò tröôøng Ñöùc & Myõ
 

Teân saûn phaåm

 

Kích thöôùc (m)

D x R x C

Soá löôïng oáng

Dung tích Boàn chöùa

(Lít)

Ñôn giaù

(VNÑ)

OÁNG ÑEN

Ñôn giaù

(VNÑ)

OÁNG ÑOÛ

Chöông trình hoã trôï tröø  1 trieäu treân ñôn giaù

Baûo haønh

MEGASUN 47 –1500– 12-KAA

1.6x 1.0 x 1.0 m

12

100

6,200,000

 

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58 –1800– 12-KAA

2.0x 1.1 x 1.0 m

12

120

7,300,000

7,800,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58 –1800 – 15-KAA

2.0x 1.3 x 1.0 m

15

150

8,800,000

9,400,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58– 1800 – 18-KAA

2.0 x 1.5 x 1.0m

18

180

10,300,000

11,050,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58 – 1800– 20-KAA

2.0x 1.8 x 1.0m

20

200

11,700,000

12,500,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58– 1800 – 24-KAA

2.0x 2.0 x 1.0m

24

240

13,500,000

14,500,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58– 1800 – 30-KAA

2.0x 2.4 x 1.0m

30

300

16,500,000

17,700,000

1,000,000

7 naêm

CÁC SẢN PHẨM KHÁC:
 


7,400,000 VND
Đặt mua


7,600,000 VND
Đặt mua


8,700,000 VND
Đặt mua


1,450 VND
Đặt mua


2,000 VND
Đặt mua
       
 
 
 

 
 
 
Sứ Vệ Sinh COTTO-Thailand
Vòi Nước COTTO-Thailand
 
Tỉ giá vàng
Mua vào
Mua vào
( Nguồn : )

Tỉ giá ngoại tệ
USD
EUR
GBP
HKD
JPY
AUD
CAD
SGD
( Nguồn : )
Giới thiệu   -  Khuyến mãi   -  Tuyển dụng   -  Liên hệ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TM PHÚC TRƯƠNG GIA
Địa chỉ Showroom : 419/1C CMT8, P.13, Q.10
ĐT : 08.3868 3781 - 2213 3336 Fax : 08.3868 3780
Hotline : 09 3672 3682 - 0909 591 582
Email : ptg@vatlieungoinha.com
Copyright 2010 by VatLieuNgoiNha.com - PTG Trading Coporation