Trang chủ

Giới thiệu

Khuyến mãi

Dự án

Liên hệ

   SẢN PHẨM - THƯƠNG HIỆU
TRANG WEB ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT & CHỈNH SỬA. MONG QUÝ KHÁCH HÀNG THÔNG CẢM !
Sản phẩm : 0
Số lượng :
Thành tiền : 0 vnđ
Xem giỏ hàng  |  Xóa giỏ hàng
 

Chọn xem sản phẩm:  
Nhập từ khóa:

Máy nước nóng mặt trời - KAS

 


- Máy nước nóng mặt trời - KAS

8,700,000 VND

Đặt mua

Thông tin chi tiết:

 DOØNG SAÛN PHAÅM KAS :

*Boàn chöùa nöôùc ñöôïc laøm baèng INOX khoâng ræ 304 ( SUS 304 2B ) giöõ veä sinh thöïc phaåm cho nguoàn nöôùc.Voû bình baûo oân söû duïng INOX SUS304 loaïi sieâu boùng,daøn giaù ñôõ cuõng ñöôïc laøm baèng INOX 304 vôùi ñoä daøy tôùi 1.5mm .Saûn phaåm söû duïng polyurethane baûo oân cao caáp ,ñaõ coù saün thanh Magnesium – laøm meàm nöôùc vaø taêng tuoåi thoï cho bình baûo oân. Doøng saûn phaåm ñang ñöôïc xuaát khaåu qua thò tröôøng Ñöùc & Myõ

 

Teân saûn phaåm

 

Kích thöôùc (m)

D x R x C

Soá löôïng oáng

Dung tích Boàn chöùa

(Lít)

Ñôn giaù

(VNÑ)

OÁNG ÑEN

Ñôn giaù

(VNÑ)

OÁNG ÑOÛ

Chöông trình hoã trôï tröø  1 trieäu treân ñôn giaù

Baûo haønh

MEGASUN 58 – 1800 – 12-KAS

2.0 x 1.1 x 1.0 m

12

120

8,200,000

8,700,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58 – 1800 – 15-KAS

2.0 x 1.3 x 1.0 m

15

150

9,900,000

10,500,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58 – 1800 – 18-KAS

2.0  x 1.5 x 1.0m

18

180

11,900,000

12,650,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58 – 1800 – 24-KAS

2.0 x 2.0 x 1.0m

24

240

15,500,000

16,500,000

1,000,000

7 naêm

MEGASUN 58 – 1800 – 30-KAS

2.0 x 2.4 x 1.0m

30

300

17,500,000

18,700,000

1,000,000

7 naêm

CÁC SẢN PHẨM KHÁC:
 


7,400,000 VND
Đặt mua


7,600,000 VND
Đặt mua


7,800,000 VND
Đặt mua


1,450 VND
Đặt mua


2,000 VND
Đặt mua
       
 
 
 

 
 
 
Sứ Vệ Sinh COTTO-Thailand
Vòi Nước COTTO-Thailand
 
Tỉ giá vàng
Mua vào
Mua vào
( Nguồn : )

Tỉ giá ngoại tệ
USD
EUR
GBP
HKD
JPY
AUD
CAD
SGD
( Nguồn : )
Giới thiệu   -  Khuyến mãi   -  Tuyển dụng   -  Liên hệ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TM PHÚC TRƯƠNG GIA
Địa chỉ Showroom : 419/1C CMT8, P.13, Q.10
ĐT : 08.3868 3781 - 2213 3336 Fax : 08.3868 3780
Hotline : 09 3672 3682 - 0909 591 582
Email : ptg@vatlieungoinha.com
Copyright 2010 by VatLieuNgoiNha.com - PTG Trading Coporation